Page 9

TeylersMagazijn_015

Het is bekend dat polynucleotide (nucleinezuur) ketens zeer stabiele Strukturen met elkaar kunnen vormen. Zij zijn zelfs in Staat om een reeks van individuele mononucleotiden in dubbelketens te organiseren. Veronderstel nu dat een chemische manier gevonden zou kunnen worden om tussen de mononucleotiden dezelfde soort chemische bin- dingen te maken als die in nucleinezuren. Zoiets zou misschien beschouwd kunnen worden als een model voor een van de stappen in het ontstaan van het leven op aarde. Door een bepaalde chemische aktivering van de fosfaat groepen van mononucleotiden toe te passen, zijn L.E. Orgel en zijn medewerkers erin geslaagd om lange polynucleotiden met behulp van ‘template’(matrijs)-polynucleotiden te synthetise- ren. De template-synthese van Orgel is nog geen prebiotische polynucleotide synthese. Ondermeer, is het probleem van de oorsprong van de eerste templates nog niet opgelost. Recentelijk is er iets nieuws ontdekt met betrek- king tot mogelijke primitieve voorlopers van polynucleotiden. In samenwerking met Orgel, hebben wij aangetoond dat andere DNA-achtige Strukturen, met afwijkende ‘ruggegraat’, gesynthetiseerd kunnen worden door middel van een template- synthese. Een interessante eigenschap van deze molekulen is dat ze ook in afwezigheid van een template gesynthetiseerd kunnen worden, hoewel minder snel. Deze waamemingen suggereren dat tijdens de chemische evolutie, andere molekulen, die onder de toen heersende omstandigheden gesynthetiseerd zijn en zieh konden vermenig- vuldigen, de voorlopers geweest kunnen zijn van de huidige nucleinezuren. A g e n d a T entoonstell ingen T/m 24 mei: ‘De portretkunst van Jan Veth (1864- 1925)’. Tot begin juli: ‘Postzegels uit de Republiek Finland en nabijgelegen gebieden’. 9 mei t/m 16 augustus: ‘Teylers Hofje 200 jaar’. 29 mei t/m 6 September: ‘NAAR RUBENS. Geschiedenis en restauratie van de Rubens-grafiek collectie van Teylers Museum. Lezing Mineralogisch en Paleontogisch Kabinet ‘Evolutie, een andere kijk* Dinsdag 19 mei, 20.00 uur: ‘Chemische Evolutie en het Ontstaan van het Leven’, door prof. dr. A.W. Schwartz, Laboratorium voor Exobiologie, Katholieke Universiteit, Nijmegen. Deze lezing wordt gehouden in de aula van het museum. De toegang is kosteloos. Belangstellenden zijn van harte welkom. Benefiet concert Op vrijdagavond 22 mei vindt in de gehoorzaal van het museum een benefiet concert plaats ter gele- genheid van de Rotary actie ‘POLIO DE WERELD U IT’. Het concert wordt gegeven door het Tibia Kwartet (Matthijs Broers, Birgitta Leidelmeijer, Maija Mosk, Jos Zwanenburg, dwarsfluit; Maaite Roelofs, cello; Thérèse de Goede, clavecimbel). Er worden werken gespeeld van Vivaldi, Kuhlau, Loeillet en Bizet. De toegangsprijs i s / 2 5 ,- per persoon. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de balie van het museum. Na afloop wijnschenkerij. Aanvang: 20.00 uur. Jaarvergadering ‘Vriendenkring Teylers Museum’ Op zaterdag 23 mei a.s. om 10.30 uur begint (met koffie) de jaarvergadering van de Stichting Vrien- den van Teylers Museum. Tijdens de bijeenkomst wordt o.m. een inleiding gehouden door Drs. M. Plomp over Teylers Hofje, dat dit jaar zijn 200- jarig bestaan viert. Vanzelfsprekend zijn alle vrienden met hun introducé(s) hiervoor uitgeno- digd, maar ook andere belangstellenden die over- wegen tot de Vriendenkring toe te treden zijn van harte welkom. Zondagmiddag concerten Zondag 7 juni, 15.00 uur: Kraig Grady (Los Angeles). ‘Microtonale muziek op eigen instru- mentarium’. Zondag 5 juli, 15.00 uur: Frans van D oom - orgel, kamerkoor o.l.v. Frans van Doom. 31-toons muziek. Zondag 6 September, 15.00 uur: Jeanne Vos en Bouw Lemkes - viool, Nelly Duin - viola da gamba, Anton de Beer - Clavecimbel. Nieuwe lezingen-cyclus OKW Op de lezingenserie, die in het afgelopen seizoen door de Vereniging OKW - Haarlem in Teylers Museum met veel succès werd georganiseerd over het onderwerp ‘Creativiteit’, zal een vervolg komen. M et ingang van 26 September a.s. start een nieuwe cyclus, die is gewijd aan het onderwerp ‘WAARNEMEN’. In totaal worden een achttal inleidingen, gehouden door deskundigen die het begrip ‘waamemen’ vanuit hun eigen specifieke vakgebied zullen toelichten. De inleiders zijn: Prof.Dr C.A. van Peursen, Prof.Dr A.A. Knoop, Prof.Dr J. A. Michon, Dr R. Boom, D r W.R. van Gulik, D rs J.E.H.J. Stumpel, Prof.Dr F. van der Blij, Prof.Drs H. van Praag. De bijeenkomsten vinden wederom op zaterdag- morgen plaats, ca. één keer per maand. Nadere informatie volgt in het volgende nummer van Teylers Museum Magazijn. Rond 1 juli is een folder met exacte data en gegevens beschikbaar. Abonnement op Teylers Museum Magazijn Teylers Museum Magazijn verschijnt vier- maal per jaar - in de winter, lente, zomer en herfst. Dit blad geeft informatie over alle wisselende activiteiten in het museum en het belicht de achtergronden van de verzame- lingen en kabinetten, de geschiedenis en andere onderwerpen die in nauwe betrek- king tot het museum staan. Abonnementen gelden steeds voor een vol kalenderjaar en worden, tot wederopzeg- ging, automatisch verlengd. U kunt zieh abonneren op de jaargang 1987 d o o r / 15,— over te maken op bankrekening 56.03.24.979 van de ABN te Haarlem of op postbankre- kening 56.99.019 onder vermelding van: Teylers Magazijn 1987. Geschenkabonnementen zijn welkom, gaarne met opgave of het abonnement voor een jaargang dan wel voor onbepaalde tijd wordt geschonken. Vrienden van Teylers Museum ontvangen dit tijdschrift, indien zij naast hun vrienden- bijdrage (minimaal / 3 0,- per jaar) / 10,- overmaken op een van de hierboven ge- noemde rekeningnummers. Zowel de Vrienden als abonnees van dit blad kunnen de Museumjaarkaart aanschaf- fen voor de gereduceerde prijs van / 13,50 i.p.v. / 21,-. Zij moeten deze kaart dan wel in Teylers Museum aanschaffen, elders geldt deze korting uiteraard niet. Aanmelding ‘Vriendenkring Teylers Museum’ U kunt Uw betrokkenheid bij het museum realiseren door U als vriend(in) op te geven bij de Stichting Vrienden van Teylers Museum (minimaal / 30,- per jaar, over te maken op postgiro 35 60 018 t.n.v. Stichting Vrienden van Teylers Museum, Haarlem). De Stichting Vrienden van Teylers Museum beoogt door financiele steun extra projecten en voorzieningen voor het museum mogelijk te maken. Colofon Teylers Museum Magazijn is het kwartaal- blad van Teylers Museum en tevens mede- delingenblad van de Stichting Vrienden van Teylers Museum. ISSN 0920 0460. Nummer 15 (jaargang 5, nummer 2, lente 1987, maand van verschijnen: mei 1987). Auteurs in dit nummer Mevr. drs. R. E. Jellema, wetenschappelijk medewerker Kunstverzamelingen Drs. A. Wiechmann, educatief medewerker en wnd. conservator Fysisch Kabinet Drs. M. C. Plomp, wetenschappelijk medewerker Kunstverzamelingen Drs. A. van der WerfF, beheerder Postzegelcollectie Mevr. drs. G. van der Meer, conservator Penning- kabinet Mevr. A. A. V. Gatacre, restauratrice Kunstverzamelingen Eindredactie: E. Ebbinge en M. Kersten Fotografie: F. J. M. Diemel, R. Schouten en P. van Mulken Teylers Museum, Spaame 16,2011 CH Haarlem, tel. 023-31 68 51. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10-17 uur, zondag 13-17 uur. Feestdagen 13-17 uur. Correspondentie met de Stichting Vrienden van Teylers Museum kan gericht worden per adres van het museum.


TeylersMagazijn_015
To see the actual publication please follow the link above