Page 9

TeylersMagazijn_009

Mededelingen Lez ingen Paleontologisch en Mineralogisch Kabinet: ‘De IJstijden, h et P leistoceen in Nederlan d ’ Ook in 1986 wordt er weer een serie lezingen georganiseerd door het Paleontologisch en Mineralogisch Kabinet. De IJstijden in Nederland vormen het onderwerp van de serie. Bij elke lezing zal een ander aspect van dit tijdvak, Pleistoceen, aan de orde komen. De eerste lezing is op dinsdag 21 januari om 20.00 uur. Bij het ter perse gaan van dit nummer was wel de titel van deze voordracht vastgesteld. 'Herkomst van zwerfstenen in Nederland' maar de spreker nog niet. De lezing zal gehouden worden o f door W. Tj. Hellinga (Geologisch adviseur van de gemeente Noordoostpolder) of door ing. J.G. Zandstra (Rijks Geologische Dienst). Als toelichting van de lezing dient het volgende. Tijdens de voorlaatste ijsperiode, de Saale tijd, werd gesteentepuin uit de Scandinavische landen als morene materiaal in Noord-Europa afgezet. Dit materiaal is bekend onder de naam zwerfstenen (erratica). Om de stroomrichting van de ijsmassa te kunnen reconstrueren is het nodig de juiste herkomst van de zwerfstenen te kennen. Hiertoe werden gedurende de laatste 20 ja a r in Scandinavie circa 1500 gesteentemonsters verzameld om deze te gebruiken als vergelijkingsmateriaal bij het zwerfsteenonderzoek in onze streken. Teyler Agenda 1986 Nogmaals wijzen wij op de verkrijgbaarheid van de Teyler Agenda 1986. Gesteund door vorige suc- cessen hebben de Vrienden van Teylers Museum besloten om voor de vierde keer een agenda uit te geven. Voor 1986 is het thema ‘Stads- en dorps- gezichten’ gekozen. De onderwerpen voor de afbeeldingen zijn vooral afkomstig uit de kunstver- zamelingen van het museum. Van de 52 afbeeldingen zijn er liefst 30 in kleur. De agenda is in het museum voor / 2 0 ,- verkrijgbaar. Ook schriftelijke o f telefonische bestelling is moge- lijk (023-316851). Bij verzending per post worden portokosten in rekening gebracht met een minimum van / 5 ,-. De agenda is ook in sommige boek- winkels verkrijgbaar, de prijs is dan / 25,-. Wenskaarten, tekening van Rafaël Met de jaarwisseling in aantocht wijzen wij op de verkrijgbaarheid van een wenskaart in het museum. Het betreft hier een dubbele, gevouwen prentbrief- kaart. De afbeelding is een tekening, in rood krijt, van Rafaël (1485-1520) voorstellende een Studie voor twee engelfiguren. De flap van deze luxueuze kaart kan voor goede wensen gebruikt worden. De prijs bedraagt / 1,50. Museumjaarkaarten, korting voor Vrienden en abonnées Vanaf eind november is de museumjaarkaart 1986 verkrijgbaar. Deze kaart is in de maand december ’85 al geldig. De museumjaarkaart geeft gratis toegang tot meer dan 250 Nederlandse musea. De prijs van de museumjaarkaart is ongewijzigd: tot en met 25 ja a r:/ 7,50. Ouder dan 25 jaar: f 20,-. Houders van een Pas 6 5 + : / 12,50. Vrienden van Teylers M useum en abonnées op dit blad kunnen de jaarkaart aanschaffen voor de gereduceerde prijs van / 12,50 i.p.v. / 20,-. Zij moeten de kaart dan wel in Teylers Museum kopen, elders geldt deze reductie uiteraard niet. Reductie voor nieuwe abonnées Met de naderende feestdagen is een geschenk- abonnement op Teylers Museum Magazijn misschien een suggestie voor een cadeau. Omdat een abonnement 1986 pas in februari volgend jaa r het eerste nummer oplevert, zou de begunstigde tot die tijd geduld moeten betrachten. Daarom is de mogelijkheid geschapen dat voor s le c h ts / 5 ,- extra de laatste drie nummers 1985 onmiddellijk worden toegestuurd. Voor/ 2 0 ,- ontvangt men dan totaal 7 nummers. Agenda Tentoonstellingen 19 november t/m 2 februari: ‘Stads- en dorps- gezichten’, tekeningen en grafiek uit eigen bezit. 23 november t/m 9 maart: ‘Charles Darwin, 1809- 1882’. educatieve tentoonstelling in de bovenzaal. 1 Oktober t/m 2 januari: Postzegels: Australië - een tweede gedeelte - en Nieuw Zeeland. Concerten Zondag 1 december, 15.00 uur. Bouw Lemkes en Jeanne Vos - viool, Nelly Duin -viola da gamba en Anton de Beer - clavecimbel. Oude muziek. Zondag 5 januari, geen concert; programma 1986 nog niet bekend. Lezingen van Teylers Genootschappen Maandag 25 november, 20.00 uur: ‘Leven en dood’ door prof. dr. J. Lever. Maandag 27 januari, 20.00 uur: ‘Micha in dispuut met de pseudo-profeten’ door prof. dr. A. S. van der Woude. Maandag 24 februari, 20.00 uur: ‘Lodewijk XIV als kunstbeschermer’ door prof. Th. H. Lunsingh Scheurleer. Lezingen Paleontologisch en Mineralogisch K a b in e t‘D e IJstijden, het Pleistoceen in Nederland’ Dinsdag 21 januari, 20.00 uur: ‘Herkomst van zwerfstenen in Nederland’ door W . Tj. Hellinga of ing. J.G. Zandstra Dinsdag 18 februari, 20.00 uur: ‘Klimaatrecon- structie met behulp van fossiele vorstverschijn- selen’ door drs. P. Cleveringa Alle vermelde lezingen worden in de aula van het museum gehouden. De toegang is kosteloos. Belangstellenden zijn van harte welkom. Na ja arsbijeenkomst van de Vrienden Op zaterdag 23 november vindt de najaarsbijeenkomst van de Vrienden plaats. Bij die gelegenheid wordt ook de Teyler Agenda 1986 gepresenteerd. Vanaf 10.30 uur bestaat de mogelijkheid een kopje koffie te nuttigen. Open-huis dagen in het museum. In het weekeinde van 23 en 24 november zullen in het museum open-huis dagen worden georganiseerd. De Kabinetten zullen voorlichting geven over hun werkzaamheden, er zijn lezingen en rondleidingen. Bij de vervaardiging van dit blad was het defïnitieve programma van deze dagen nog niet vastgesteld. De open-huis dagen starten op zaterdag 23 november om 12 uur. Ons streven is in hetzelfde weekeinde de verkoop van de Museumjaarkaart 1986 te beginnen. Een ieder die deze jaarkaart aanschaft zal al tijdens de open dagen gratis toegang tot Teylers Museum hebben. Deze open-huis dagen vervangen het Nationaal Museum weekeinde dat dit jaar niet plaats vindt. Nadere gegevens over het programma zullen aan de dag- en weekbladen worden doorgegeven. Poëziemiddag Zaterdag 14 december zal vanaf 14.00 uur weder- om een Poëziemiddag in de aula van het museum gehouden worden. Vanaf 13.30 uur wordt er koffie en thee geschonken. Het thema van de middag luidt ‘Veel o f weinig woorden in Poëzie’. Dichters lezen voor uit eigen werk o.a. Jozef Eijkmans, dichter en componist, en Albert Jan Go vers en Jan Verhoef, die hun nieuwe bundels onder de aandacht brengen. De toegang bedraagt /5 ,- in c lu s ie f koffie en/of thee. Belangstellenden zijn van harte welkom. Abonnement op Teylers Museum Magazijn in 1986, Teylers Museum Magazijn verschijnt viermaal per jaar - in de winter, lente, zomer en herfst. Dit blad geeft informatie over alle wisselende activiteiten in het museum en het belicht de achtergronden van de verzamelingen en kabinetten, de geschiedenis en andere onderwerpen die in nauwe betrekking tot het museum staan. Abonnementen gelden steeds voor een vol kalen- derjaar en worden, tot wederopzegging, automatisch verlengd. U kunt zieh abonneren op de jaargang 1986 door / 15,- over te maken op bankrekening 56.03.24.979 van de ABN te Haarlem o f op postgirorekening 56.99.019 onder vermelding van: Teylers Magazijn 1986. De huidige abonnées zal over enige tijd een acceptgirokaart worden toegezonden. Hun wordt verzocht daarmee te betalen. Geschenkabonnementen zijn welkom: graag met opgave o f het abonnement voor één jaargang dan wel voor onbepaalde tijd wordt geschonken (zie aanbieding, elders op deze pagina). Vrienden en abonnées van dit blad kunnen met korting de Museumjaarkaart aanschaffen. Eiders op deze pagina leest u daar meer over. Colofon Teylers Museum Magazijn is het kwartaalblad van Teylers Museum en tevens mededelingenblad van de Stichting Vrienden van Teylers Museum. Nummer 9 (jaargang 3, nummer 4, herfst 1985, maand van verschijnen: november 1985). Auteurs in dit nummer: Drs. A. Wiechmann, educatief medewerker Drs. M.C.C. Kersten, wetenschappelijk medewerker Kunstverzamelingen J. Burnett, curator physics department, Science Museum, Londen Drs. A. van der Werff, beheerder postzegelcol- lectie Drs. A.E. Kraayenga, wetenschappelijk medewerker Kunstverzamelingen Fotografie: P.A. Voorham en F.J.M. Diemel Eindredactie: Drs. A. Wiechmann Teylers Museum, Spaarne 16, 2011 CH Haarlem tel. 023 - 316851. Openingstijden: di t/m za 10-16 uur, zondag 13-16 uur. Het museum is op de eerste Kerstdag en op Nieuwjaarsdag gesloten maar op de tweede Kerstdag geopend van 13-16 uur. Correspondentie met de Stichting Vrienden van Teylers Museum kan per adres van het museum gericht worden.


TeylersMagazijn_009
To see the actual publication please follow the link above